เทคโนโลยีของรีคัลท์

ระบบแอปพลิเคชั่นรีคัลท์มีการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ขนาด 10*10 ตารางเมตร โดยสามารถแสดงผลข้อมูลรายแปลงของพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร ความถึ่แสดงผลข้อมูลทุก 10 วัน พร้อมยังสามารถบันทึกข้อมูลกิจกรรมในการเพาะปลูก ทำให้สามารถติดตามข้อมูล ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรทั้งในประเทศไทย และเอเซีย

ภาพถ่ายและดัชนีพืชพรรณ (Vegetation Index) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีของรีคัลท์

  • NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) แสดงการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของพืชในแต่ละระยะการเจริญเติบโต ทุกๆ 10 วัน
  • NDWI (Normalized Difference Water Index) แสดงข้อมูลแสดงระดับความชื้น และเป็นดัชนีชี้วัดการขาดน้ําของพืช ทุกๆ 10 วัน 
  • GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation Index) แสดงระดับ chlorophyll ในพืช 
  • EVI (Enhanced Vegetation index) เป็นการแสดงค่า NDVI ที่ชัดเจนขึ้นด้วยการเปลี่ยนแบนด์ในการคํานวณ
  • GLI (Green Leaf Index) แสดงระดับความสมบูรณ์ของพืช เป็นหนึ่งดัชนีที่ใช้บอกสภาพความสมบูรณ์ของพืช ในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของพืช
  • NDRE (Normalized Difference Red Edge) แสดงขอบเขตของวัตถุ ใช้ในการจําแนกวัตถุที่มีขอบเขตที่ชัดเจนเช่น ขอบเขตแปลง ในกรณีที่ทําการตรวจสอบพื้นที่การเกษตร
  • SAVI   (Soil Adjusted Vegetation Index) แสดงการจําแนกพื้นที่ปลูกพืช หรือพื้นที่ว่างเปล่า

ตัวอย่างการณ์วิเคราะห์ NDVI ของแปลง

สำหรับการเจริญเติบโตของพืชใดๆ พืชจะมีค่า NDVI เฉพาะตัวในช่วงระยะเวลาการเจิรญเติบโต ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวเลขในการคำนวณความถูกต้องของข้อมูล หรือใช้ในการค้นหาวันปลูก และ/หรือวันเก็บเกี่ยวข้องแปลงนั้นๆ ได้

การแสดงผลภาพถ่ายดาวเทียมในแพลตฟอร์มรีคัลท์

  • ภาพสีผสมแบบธรรมชาติ หรือภาพสีผสมจริง (Natural color)  เป็นการนําเอาช่วงคลื่นที่ตามองเห็นทั้ง 3 คลื่น มาผสมกัน โดยช่วงคลื่นสีน้ําเงินให้แสดงผลเป็นสีน้ําเงิน ช่วงคลื่นสีเขียวให้แสดงผลเป็นสีเขียว ช่วงคลื่นสีแดงให้แสดงผลเป็นสีแดง ผลลัพธ์ที่ได้จะปรากฎสีต่างๆ เหมือนกับสีของวัตถุที่มองเห็นในธรรมชาติ เช่น พืชจะปรากฏเป็นสีเขียว น้ำเป็นสีน้ําเงิน และดินออกสีน้ำตาลแดง
  • ภาพสีผสมเท็จ (false color composite) เป็นการเลือกช่วงคลื่นมาแสดง แล้วทําให้สีของภาพ ไม่เหมือนกับสีจริงตามธรรมชาติ ซึ่งมีได้หลายรูปแบบมาก นํามาใช้ประโยชน์ เช่น การแยกแยะวัตถุ

เทคโนโลยีพยากรณ์อากาศ

รีคัลท์ได้ทำการพัฒนาโมเดลการพยากรณ์อากาศระดับรายแปลงโดยใช้ข้อมูลจากหลายแห่ง และใช้ข้อมูลในอดีตถึง 10 ปี ประมวลผ่านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างการพยากรณ์ที่มีความแม่นยำกว่าเดิมสูงสุด 30%

What is the best weather forecast model? | The Weather Guys
K. Cantner, AGI.

สามารถทดลองใช้งานการพยากรณ์อากาศเบื้องต้นได้ผ่านทาง https://bit.ly/3iwkpNh