แพลตฟอร์มสำหรับองค์กร

CUTTING-EDGE TECHNOLOGY

ด้วยการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลและภาพถ่ายดาวเทียม ตลอดจนการสร้าง model พยากรณ์อากาศที่แม่นยำและทรงประสิทธิภาพ ส่งผลให้รีคัลท์เป็นผู้นำทางด้านการบริหารจัดการแปลง และแก้ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน


เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติม

Ricult
Capture
KTIS
Sunsweet
TCC
image_20141002062227
WWF
JDW
TRR logo

Previous
Next

Yield estimation

ประเมินผลผลิตพืชรายแปลง โดยการใช้แบบจําลองการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิต รวมถึงใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในหลายช่วงเวลา (Time-series) ในพืช ทำให้สามารถคาดการณ์ผลผลิตได้แม่นยำกว่า 90% ไม่ว่าจะเป็น อ้อย มันสําปะหลัง ข้าวโพด


Crop Type detection

ระบบค้นหาและจำแนกพืชด้วย AI จากภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2 ความละเอียดสูง 10×10 ตารางเมตรสําหรับพื้นที่การเกษตรในประเทศไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพื้นที่เป้าหมายทางอุตสาหกรรมการเกษตร และยังสามารถติดตามการเจริญเติบโตของพืช ในแต่ละระยะจากการวิเคราะห์ค่า NDVI ในแต่ละแปลง

Boundary verification

ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลพื้นที่ปลูกพืชในฐานข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกในช่วงการเปลี่ยนฤดูการผลิต เช่น การปลูกพืชไม่เต็มแปลง การปลูกพืชหลายชนิดในแปลง เป็นต้น เพื่อช่วยรับมือและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีwhite_logo

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องหลังโมเดลของรีคัลท์


เรียนรู้เพิ่มเติม

RicultX Platform

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกษตรกร แปลง และข้อมูลอื่นๆ อาทิ กิจกรรมในแปลง เป็นต้น รวมทั้งแสดงผลจากเทคโนโลยีของรีคัลท์ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น ซึ่งสามารถเข้าใช้งานได้ทั้งผ่านเวปไซต์ และแอปพลิเคชัน (www.ricult.com/adminapp)

Why Ricult?

ประเมินและแก้ไขได้ทันท่วงที

ด้วยแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลการบริหารจัดการแปลง คุณสามารถตัดสินใจในการบริหารจัดการแปลงรวมถึงเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแล เช่น การขยายพื้นที่ปลูกหรือการสนับสนุนการปลูก เป็นต้น

ลดต้นทุนการบริหารจัดการ

แทนที่จะส่งคนไปตรวจสอบแปลงทีละแปลง หากใช้รีคัลท์คุณสามารถตรวจสอบแปลงผ่านทางแผนที่ โดยรีคัลท์อัพเดทภาพถ่ายดาวเทียมให้ทุกๆ 5 วัน

บริหารจัดการข้อมูลแปลง

เปลี่ยนการจัดเก็บข้อมูลแปลงทั้งหมดของคุณให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบได้อย่างทันท่วงที รวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ นำไปพัฒนาทำเป็นโมเดลต่างๆ เช่น คาดการณ์ผลผลิต เป็นต้น

เพิ่มผลผลิต

คุณสามารถดูการพยากรณ์อากาศระดับรายแปลง ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ น้ำฝนล่วงหน้า 9 เดือน เพื่อตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆ ในแปลง เช่น ลงปลูก ใส่ปุ๋ย เป็นต้น ซึ่งหากทำกิจกรรมตามช่วงเวลาอย่างเหมาะสม

เปรียบเทียบรีคัลท์กับผู้บริการรายอื่น

การบริหารจัดการข้อมูลพื้นฐาน

แพลตฟอร์มในการบริหารจัดการแปลงสำหรับองค์กร

แพลตฟอร์มในการเชื่อมโยงข้อมูลจากเกษตรกร

ความยืดหยุ่นในการนำเข้าข้อมูล

ผ่านแอปพลิเคชันของรีคัลท์, ฐานข้อมูลเดิมของลูกค้า, โปรแกรม GIS และโดรน

ความสามารถในการส่งออกข้อมูลไปใช้ในระบบอื่น

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

พยากรณ์อากาศ

รายชั่วโมง, สัปดาห์และเดือน (ได้ถึง 9 เดือนล่วงหน้า)

ภาพถ่ายดาวเทียม (ความละเอียด, ความถี่)

10×10 เมตร
ทุก 5-10 วัน

การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง

การวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างโมเดลพยากรณ์

ใช้ Machine Learning และ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายมิติทั้ง ภาพถ่ายดาวเทียม พยากรณ์อากาศ ชุดดิน และ Crop Model

สร้างโมเดลพยากรณ์พิเศษตามความต้องการของลูกค้า รองรับด้วยงานวิจัย

อื่นๆ

เกษตรกรใช้งานระบบ

มากกว่า 500,000 ราย

พื้นที่เพาะปลูกผ่านการวิเคราะห์

มากกว่า 5,000,000 ไร่

บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้งานจริง

มากกว่า 10 บริษัท

สนใจติดต่อสอบถาม

บริษัท รีคัลท์ (ประเทศไทย) จํากัด


Contact US