Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “แอปพลิเคชัน”

รีคัลท์ฉบับพิเศษ ฉลอง 100,000 ดาวน์โหลด !!

Omsap

รีคัลท์ขอขอบคุณ 100,000 ดาวน์โหลด พวกเราขอขอบคุณพี่ ๆ เกษตรกรที่ให้ความสนใจและให้ความเชื่อมั่นรีคัลท์มาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ทีมงานขอสัญญาว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูก เพิ่มรายได้ให้กับพี่ๆ เกษตรกรไทย 📍ในช่วงที่ผ่านมารีคัลท์ได้มีการลงพื้นที่ในการพบปะเกษตรในหลายๆจังหวัดเพื่อนำปัญหาของเกษตรมาแก้ไข โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรมากมาย 📍โดยการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรนั้น เราได้ยึดหลักการแก้ปัญหาตามทฤษฎี 5…