Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “เกษตรกรสมัยใหม่”

อนาคตเกษตรกรไทยกับการเปลี่ยนภาพสู่เกษตรเทคโนโลยี

ภทรพล ภุมรินทร์

หากกล่าวว่า “สังคมเกษตรกรไทยเป็นสังคมที่เพาะปลูกตามบรรพบุรษ” ก็คิดว่าถูกต้อง แต่ถูกต้องในบริบทเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยอมรับว่าสังคมเกษตรกรเป็นสังคมที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ฝนไม่มีก็จุดธูปขอเทวดา หรือไม่ก็แห่นางแมว ตามประเพณี  แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือที่เรียกว่า Agritech…