Press "Enter" to skip to content

Posts published in “เรื่องราวสมาร์ทฟาร์มเมอร์”

เรื่องเล่าจากเกษตรกร ตอนที่ 1 “เน้นความสบายใจ กำหนดราคาได้เอง เพราะผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากล”

ภทรพล ภุมรินทร์

คุณกาญจนา เข็มลาย เกษตรกรที่ผันตัวจากแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้มาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ คุณกาญจนาเล่าว่า รายได้ขายน้ำเต้าหู้ดีมาก วันละ 1,000 บาทก็ขายได้ แต่ต้นทุนสูงเพราะทุกอย่างต้องซื้อหมด ไม่ว่าจะเป็น ถั่วเหลือง เครื่องต่างๆ น้ำตาล  แก้สหุงต้ม ถุงพลาสติก…