fbpx Press "Enter" to skip to content

คู่มือการใช้งาน ขั้นตอนการรายงานความเสียหาย ของแปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ผ่าน แอปพลิเคชันรีคัลท์ เกษตรกร

Apisara Suwansopha

คู่มือการใช้งานนี้ใช้สำหรับอธิบายวิธีการใช้งานขั้นตอนการรายงานความเสียหายผ่านแอปพลิเคชันรีคัลท์ เกษตรกร ผู้ใช้งานจะได้เรียนรู้ตั้งแต่วิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันรีคัลท์ เกษตรกร และรายละเอียดการบันทึกข้อมูล พร้อมทั้งการส่งข้อมูลให้สมบูรณ์ จนถึงการใช้งานขั้นตอนการรายงานความเสียหาย

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *